Planavimo dokumentai

Veiklos planas 2024 metams

Strateginis planas 2022–2024

 

Veiklos planas 2023 metams 

Veiklos ataskaita 2022 metaiVeiklos planas 2022 metams

Veiklos ataskaita 2021 metaiVeiklos planas 2021 metams

Veiklos ataskaita 2020 metaiVeiklos planas 2020 metams

 

Strateginis planas 2018-2021

Veiklos plano pakeitimas

Veiklos planas 2018-2019 m. m.Veikos ataskaita 2018 metai

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas už 2023 metus

2023 metais atlikus rodiklių: 2.2.1 Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas, 2.4.2 Mokinių įsivertinimas, 3.2.1 Mokymasis ne mokykloje teminį įsivertinimą priimtos rekomendacijos:

Veiklos rodikliui: 2.2.1 Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas:

 • Kiekvienas mokytojas, neformaliojo švietimo būrelio vadovas ne rečiau kaip kartą per mėnesį elektroniniame Tamo dienyne paskatina / pagiria kiekvieną mokinį už atliktą darbą, parodytas pastangas, stropumą, padarytą pažangą ir kt.
 • Dalykų mokytojams sistemingai taikyti aktyvius mokymo(si) vertinimo ir įsivertinimo metodus, kurie skatintų mokinius aktyviau įsitraukti į mokymosi procesą.

Veiklos rodikliui: 2.4.2 Mokinių įsivertinimas:

 • Iki 2024-02-28 Mokytojų tarybos posėdyje sudaryti 2 darbo grupes (viena grupė iš pradinių klasių mokytojų, kita – iš mokytojų, mokančių 5–8 klasių mokinius), kad sukurtų pamokos įsivertinimo šablonus 1–4 ir 5–8 klasių mokiniams, apimančius kompetencijų vertinimą. Šablonai sukuriami iki 2024-03-31. Mokytojai, sukurtus šablonus, taiko visose klasėse po 1 mėnesį (t. y. balandžio–gegužės mėnesiais), o birželio mėnesį Mokytojų tarybos posėdyje reflektuotų patirtį.

Veiklos rodikliui: 3.2.1. Mokymasis ne mokykloje:

 • Iki 2024 metų rugsėjo 15 d. visi norintys mokytojai teikia pasiūlymus direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams dėl būtinų priemonių, lauko klasės ir pradinių klasių mokinių aikštyno įrengimui, įsigijimo, kad pavaduotojas ūkio reikalams jas įtrauktų į progimnazijos 2025 metų biudžeto projekto sąmatą.
 • Kuruojantys vadovai teikia pagalbą mokytojams, vykstantiems į edukacines išvykas, dėl lydinčio asmens ir pamokų tvarkaraščio pakeitimo.
 • Rekomenduoti darbo grupei, kuriančiai ugdymo planą 2024–2025 mokslo metams, 5–8 klasių mokiniams į planą įtraukti projektines veiklas (ilgalaikius projektus) ir svarstyti galimybę mokytojui skirti vieną konsultacinę pamoką mokiniams mokymosi pagalbai teikti.
 • Mokytojams kreipti didesnį dėmesį į 5–8 klasių mokinius prašančius pagalbos ir ją teikti.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas už 2022 metus

2022 metais atlikus rodiklių: 2.1.2 Ugdymo planai ir tvarkaraščiai, 2.1.3  Poreikių pažinimas, 2.3.2 Ugdymas mokyklos gyvenimu (Darbinga tvarka) teminį įsivertinimą priimtos rekomendacijos:

Veiklos rodikliui: 2.1.2 Ugdymo planai ir tvarkaraščiai:

Asmeniui, atsakingam už tvarkaraščių sudarymą:

Sudarant pamokų tvarkaraštį 2022–2023 mokslo metų antram pusmečiui ir ateinantiems mokslo metams, pagal galimybes, penktadieniais septinta pamoka turėtų būti tik menai, dorinis arba fizinis ugdymas.

Veiklos rodikliui: 2.1.3  Poreikių pažinimas:

Klasių vadovams:

Su mokiniais aptarti jų mokymosi rezultatus (signalinius įvertinimus) likus ne mažiau kaip 6–8 savaitėms iki pusmečių pabaigos.

Mokytojams:

Pamokose taikyti įvairius metodus, skatinančius gabius mokinius suteikti pagalbą silpniau besimokantiems (pvz.: ‚mokinys-mokiniui“ ir pan.) ir kartą per pusmetį visiems mokytojams metodinėse grupėse pasidalinti patirtimi kaip sekėsi gabių mokinių ugdymas.

Pagal poreikį ruošti diferencijuotas (t. y. problemų sprendimų, sudėtingesnes, lavinančias aukštesnius mąstymo gebėjimus) užduotis gabiems mokiniams ir patirtį aptarti su kuruojančiu vadovu iki kiekvienų metų birželio 30 d.

Veiklos rodikliui: 2.3.2 Ugdymas mokyklos gyvenimu (Darbinga tvarka):

Mokytojams:

Kiekviename kabinete iškabinti Mokinių elgesio taisykles ir susitarimus bei nuolat jas priminti mokiniams.

Visi mokytojai laikosi progimnazijoje priimtų tvarkų.

Direktoriui:

Sudaryti darbo grupes, kurios iki 2023 m. balandžio 30 d. peržiūrėtų ir pakeistų ir / ar papildytų tvarkų projektus direktoriui tvirtinti įsakymu:

Kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašui;

Komandiruočių tvarkai;

Mokinių skatinimo tvarkai.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2020–2021 m. m.

Atlikus giluminio vertinimo duomenų analizę rodikliams 3.1.1. Įranga ir priemonės ir 3.2.2 Mokymasis virtualioje aplinkoje priimtos rekomendacijos:

Veiklos rodikliui 3.1.1. Įranga ir priemonės:

Mokytojams:

 • Iki 2022 metų rugsėjo 10 d. pateikti siūlymus direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams dėl būtinybės įsigyti tamsius roletus kabinetams pagal Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašą, kad būtų galima įtraukti į rengiamą progimnazijos 2023 metų biudžeto sąmatos projektą.
 • Progimnazijai gavus 2022 metams lėšas, skirtas skaitmeninio turinio įsigijimui, pateikti siūlymus direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams dėl būtinybės įsigyti naujas garso ir video sistemas kabinetams (tinkamas naudoti hibridiniam mokymui) pagal Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašą.
 • Savanoriškumo principu, pasisiūlyti į sudaromą darbo grupę dėl mokytojų kambario kompiuterinių įrenginių atnaujinimo iki 2021 m. gruodžio 30 d. užsirašant į sąrašą, kabantį mokytojų kambaryje, ir pateikiant jį progimnazijos direktoriui dėl įsakymo rengimo.

Direktoriui:

 • Įpareigoti progimnazijos direktorių palikti tos pačios sudėties, kaip ir 2021 metais, darbo grupę dėl skaitmeninio turinio įsigijimo, užtikrinant darbo tęstinumą, į minėtą grupę įtraukiant naujai pradėjusį dirbti direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams.
 • Įsakymu įpareigoti progimnazijos buhalterę R. Čereškevičienę kartu su kompiuterijos inžinieriumi L. Jurkšu peržiūrėti turimą kompiuterinę įrangą progimnazijoje ir nebetinkamą naudoti nurašyti iki 2021 metų gruodžio 31 d. vadovaujantis norminiais dokumentais.

Veiklos rodikliui 3.2.2 Mokymasis virtualioje aplinkoje:

Mokytojams:

 • Kartą per pusmetį metodinėse grupėse analizuoti ir aptarti informacinių technologijų panaudojimo tikslingumą gerinant mokinių ugdymosi pasiekimus (visus 2022 m.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mokinių ir tėvų / globėjų ir mokytojų  apklausų, atliekamų  Nacionalinės švietimo agentūros prieš pateikiant  Bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo ir pažangos anketas,  analizė:

Kontaktai

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija
Kalninės g. 39,  LT–74179 Jurbarkas 
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190917932 
+370 447 51090
info@jnp.lt

Naujienlaiškis