Laisvos darbo vietos

Jurbarko Naujamiesčio progimnazijai reikia direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams 1 etatu nuo 2022 m. spalio 3 d. nuolatiniam darbui (atlyginimas nuo 1574 Eur iki 1610 Eur neatskaičius mokesčių pagal konkurso paskelbimo dieną galiojančius teisės aktus).

Reikalavimai

 • Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.
 • Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus.
 • Gerai mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
 • Gebėti dirbti komandoje; gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • pretendento anketą;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą.

Dokumentai pateikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą iki 2022-09-16.

  


Jurbarko Naujamiesčio progimnazijai reikia direktoriaus pavaduotojo ugdymui 0,5 etatu nuo
2022 m. spalio 3 d. nuolatiniam darbui (atlyginimas nuo 1113 Eur iki 1144 Eur neatskaičius mokesčių pagal konkurso paskelbimo dieną galiojančius teisės aktus).

Reikalavimai

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu ir pedagogo kvalifikaciją;
 • privalo mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintus Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus, būti išklausęs lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programą (arba būti išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) dalyko studijų metu); taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • privalumas – ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną užsienio kalbą iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų: vokiečių, anglų ar prancūzų;

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • pretendento anketą;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą.

Dokumentai pateikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą iki 2022-09-16.