Laisvos darbo vietos

Jurbarko Naujamiesčio progimnazija skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigoms užimti (1 etatas,  atlyginimas nuo 1484 Eur iki 1520 Eur) nuolatiniam darbui.

1. Darbo pobūdis. Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja civilinę, priešgaisrinę, darbų saugą; organizuoja ir vadovauja aptarnaujančio personalo darbuotojų darbui; pildo aptarnaujančio personalo darbo laiko apskaitos žiniaraščius; planuoja, organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus; rūpinasi apšvietimo, šildymo, ventiliacijos, kanalizacijos ir kitų sistemų bei metrologinių prietaisų techniniu stoviu bei atsako už jų priežiūrą; sudaro ar organizuoja įstaigos nekilnojamojo turto eilinio (einamojo), kapitalinio remonto, teritorijų ir sporto aikštynų atnaujinimo darbų planus bei sąmatas; atsako už įstaigos transporto priemonių eksploatavimą ir t. t.

2. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu. 

2.2. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus.

2.3. gerai mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

2.4. žinoti, išmanyti ir tinkamai taikyti teisės aktus, susijusius. Išmanyti progimnazijos veiklos organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, progimnazijos tikslus ir uždavinius, darbo teisinius santykius.

2.5. Žinoti ir tinkamai taikyti teisės aktus reglamentuojančius progimnazijos veiklą.

2.6. Gebėti dirbti komandoje; gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

2.7. Žinoti Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos (toliau – Progimnazija) organizavimą ir valdymą, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos, elektrosaugos, darbo higienos bei apsaugos sistemų reikalavimus, organizacinės technikos, biuro baldų ir kitų prekių įsigijimo bei panaudojimo galimybes, medžiagų sunaudojimo ir nurašymo normas, pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymo ir įgyvendinimo būdus, medžiagų sandėliavimą ir apsaugą, turto nusidėvėjimo normas, pastatų, statinių, patalpų eksploatavimo, priežiūros, remonto ir profilaktikos atlikimo tvarką.

2.8. Neatskleisti žodžiu, raštu ar kitokiu pavidalu pašaliniams asmenims jokios dalykinės, finansinės bei kitokios konfidencialios informacijos, su kuria jis buvo supažindintas arba ji tapo jam prieinama ir žinoma dirbant progimnazijoje.

3. Pretendentas privalo pateikti:

3.1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

3.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

3.3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);

3.4. užpildytą pretendento anketą (pagal Aprašo 1 priedą);

3.5. vairuotojo pažymėjimą;

3.6. motyvacinį laišką.

4. Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

5. Pretendentų dokumentai priimami 10 darbo dienų po konkurso paskelbimo.

6. Atrankos būdas – testas žodžiu.

7. Išsamesnę informaciją apie skelbiamą konkursą teikia Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktorė Alma Uznė, tel. (8 447) 79002, el. paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

8. Informacija apie konkursą paskelbta http://www.vtd.lt, http://www.jnp.lt