Draugiškiausia klasė

        PATVIRTINTA
        Jurbarko Naujamiesčio
        progimnazijos direktoriaus
        2019 m. sausio 31 d.
        įsakymu Nr. VI-33

 

JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJOS DRAUGIŠKIAUSIOS KLASĖS RINKIMŲ NUOSTATAI 2019 M. VASARIO 1 D.GEGUŽĖS 1 D.

 1. Tikslas. Ugdyti pozityvias vertybines nuostatas: tvarkingumą, kruopštumą, savidrausmę, draugiškumą ir toleranciją, skatinti pagarbius, draugiškus mokinių ir suaugusiųjų santykius, organizuoti tikslingą ir kryptingą mokinių užimtumą bei kurti saugią progimnazijos aplinką.
 2. 2. Uždaviniai:
  Puoselėti draugiškumą ir toleranciją klasėje, progimnazijoje bei gyvenamojoje aplinkoje.
 1. Dalyviai:
  1–8 klasių mokiniai, klasių vadovai: po 2 grupes atskirai (1–4 kl. ir 5–8 kl.).
 1. Organizavimas:
   
  Konkurso organizatoriai: Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos prevencinės programos „Saugi mokykla“ ABC taryba.

Rezultatus veda socialinė pedagogė Saulena Lukšienė.

 1. Trukmė: 2019 m. vasario 1 d.–2019 m. gegužės 1 d.
 2. „DRAUGIŠKIAUSIA KLASĖ“ konkurso vertinimas:

2019 m. gegužės 1–15 d. darbo grupė atrenka daugiausia balų surinkusią klasę.

 1. Vertinimo kriterijai:

7.1. Klasės vadovai iki kiekvieno mėnesio 10 d. socialinei pedagogei Saulenai Lukšienei pateikia duomenis už praėjusį mėnesį:

Eil. Nr.

Duomenys apie

Vertinimas

Laikas

Pateikia duomenis

Rezultatus veda

1.       

Dalyvavimas renginiuose (nepamokinės dienos, akcijos progimnazijoje, rajone)

Dalyvavo visa klasė – 10 taškų

 

Iki einamojo mėnesio 10 d.

Klasės vadovas

Socialinė pedagogė

2.       

Socialinė veikla, savanorystė (pagalba visos dienos mokykloje, bibliotekoje, progimnazijoje, akcijos mieste)

2 taškai kiekvienam mokiniui už kiekvieną veiklą

Iki einamojo mėnesio 10 d.

Klasės vadovas

Socialinė pedagogė

3.       

Elgesys pamokose

(informacija stebima Tamo dienyne).

Už kiekvieną bendrą pagyrimą klasei 2 taškai

Iki einamojo mėnesio 10 d.

Socialinė pedagogė

Socialinė pedagogė

 

7.2. Visi progimnazijos darbuotojai (valytojos, virtuvės darbuotojos, rūbininkės-budėtojos, sargai ir kt.) dėl mokinių elgesio pastabas, pagyrimus įrašo į atskirą užvestą sąsiuvinį, kuris laikomas pas progimnazijos rūbininkes-budėtojas. Už kiekvieną pastabą atimama iš klasės po 2 taškus iš klasės surinktos bendros sumos, už pagyrimus pridedama po 5 taškus. Iki kiekvieno einamojo mėnesio 10 dienos socialinė pedagogė Saulena Lukšienė suveda rezultatus.

7.3. Mokytojų įvertinimas:

Kiekvienas mokytojas mokytojų kambaryje esančioje lentelėje (skelbimų lentoje) 30 taškų paskirsto 2 klasėms iki kiekvieno mėnesio 10 dienos (vadovaujasi Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos priimtomis tvarkomis bei taisyklėmis, tačiau negalima taškų skirti savo vadovaujamai klasei).

 

 1. DALYVIŲ SKATINIMAS IR APDOVANOJIMAS

Nugalėtojų klasė (ės) apdovanojamos prizais (po 200 eurų iš 2 proc.) bei diplomais 2019 m. birželio 1 d. Organizatoriai turi teisę keisti apdovanojimo datą.

 1. Informavimas.

Visa informacija apie projektą–konkursą skelbiama skyrelyje „Draugiškiausia klasė“ progimnazijos interneto puslapyje.

________________________